DÉNES ESZTER EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA
MÓDOSÍTVA: 2019. 07. 23.


AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


Név: DÉNES ESZTER

Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 227 1/1.

Telephelyek: 1025 Budapest, Törökvész út 61/A. 2/11.,

Adószám: 67128316-1-41

Képviselők: Dénes Eszter, Tokarev Alekszej (sminkfutar.hu koordinátor)

Telefonszám: +36-20-2999820, +36-20-3700325,

E-mail cím: info@sminkfutar.hu

Honlap: https://www.sminkfutar.hu


ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1.      Weblapjaink IT kiszolgálója: dotroll.hu

2.      Online kártyás fizetés szolgáltatója: paypal.com

3.      Számlázás: szamlazz.hu

4.      Könyvelőiroda: Könyvelde Bt.

 


A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR-ban meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. A Szabályzat a GDPR 4. cikkében foglalt alábbi fogalmakat használja:
• „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

• „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

• „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

• „Adatkezelő”: az a természetes jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

• „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

• „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

• „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

• „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

• „Felügyeleti szerv”: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

• „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A  Vállalkozónál/koordinátornál személyes adatok kezelése az alábbi elvek alapján történik:
• Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, továbbá az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érdekében az Adatvédelmi tájékoztató útján közli ügyfeleivel azokat az adatvédelmi szabályokat, amelyeket a Vállalkozó üzleti és belső folyamataiban alkalmaz. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”)

• A személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet és a további kezelés is kizárólag ezekkel a célokkal összhangban valósulhat meg. („célhoz kötöttség elve”)

• Az adatkezeléseknek a kitűzött célok szempontjából mindig megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és csak a szükséges mértékre korlátozódhatnak. („adattakarékosság elve”)

• A kezelt adatoknak a teljes munkafolyamatban pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, ezért Vállalkozó minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék vagy szükség esetén töröljék a lehető legrövidebb időn belül. („pontosság elve”)

• Vállalkozó/koordinátor személyes adatokat csak a célok megvalósításáig, illetve a jogalap fennállásáig kezel, kivéve azt az esetet mikor a tovább kezelést jogszabály írja elő. („korlátozott tárolhatóság”)

• Vállalkozó/koordinátor ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát az adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen. („integritás és bizalmi jelleg elve”)

• Vállalkozó/koordinátor felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Infotv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság elve”)


A VÁLLAKOZÓ ÁLTAL HASZNÁLT ADATKEZELÉSEK JOGI ALAPJAI

A Vállalkozó/koordinátor személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:
• Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
• Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.
• Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
• Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben a Társaság mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.


AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

A Vállalkozó és a koordinátor kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:
• a Vállalkozó és koordinátor, mint adatkezelőnek és az esetleges adatfeldolgozóinak a kilétéről,
• a Vállalkozó és koordinátor nevéről és elérhetőségeiről,
• személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,
• amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, azt be kell szerezni, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt kell az érintettel közölni, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről kell felvilágosítani az érintettet,
• a személyes adatok címzettjeiről, ahová azokat továbbítják,
• a személyes adatok kezelésének időtartamáról,
• a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről,
• amennyiben a személyes adatokat a Vállalkozó és koordinátor nem az érintettől szerezte be, akkor az előbbieken túlmenően arról is, hogy  azokat milyen forrásból szerezte, illetve a forrás nyíltan hozzáférhető volt vagy sem.

Amennyiben az adatokat a Vállalkozó/koordinátor az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik a Vállalkozó/koordinátor az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. („az érintett tájékoztatáshoz való joga”)

A Vállalkozó/koordinátor biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja. Továbbá jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt. („az érintett hozzáférési joga”)

A Vállalkozó/koordinátor köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. („az érintett helyesbítéshez való joga”)

A Vállalkozó/koordinátor köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha :
• a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már nem áll fenn,
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték. („az érintett törléshez – elfeledtetéshez - való joga”)

A Vállalkozó/koordinátor az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:
• az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg a Vállalkozó/koordinátor ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az adatfelhasználás korlátozását kéri.
Amennyiben a Vállalkozó/koordinátor valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. („az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”)
A Vállalkozó/koordinátor minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

A Vállalkozó/koordinátor az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és a Vállalkozó/koordinátor rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítsa. („az érintett adathordozhatósághoz való joga”)

A Vállalkozó/koordinátor biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. („az érintett tiltakozáshoz való joga”)

Az érintettnek joga van arra, hogy a Vállalkozó/koordinátor őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen a Vállalkozó/koordinátor vagy adatfeldolgozója ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Felügyeleti Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Honlap: naih.hu

A Vállalkozó/koordinátor az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének előterjesztésével kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:
• a Vállalkozó/koordinátor fő szabályként a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről,
• amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be a Vállalkozó/koordinátor is elektronikus úton válaszol, kivéve, ha az érintett azt másként kéri,
• a Vállalkozó/koordinátor válaszában felhívja az érintett figyelmét a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre,
• ha a Vállalkozó/koordinátor megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további megerősítő információkat kérhet személyazonossága megerősítésére,
• a Vállalkozó/koordinátor az érintett kérelmére tett intézkedéseket díjmentesen biztosítja, ha azonban az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy többszörösen ismétlődő, a Vállalkozó/koordinátor adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést,
• a Vállalkozó/koordinátor minden olyan esetben, amikor jogszabály kötelezően nem rendezi az adatkezelés időtartamát, 3 évenként felülvizsgálja a további adatkezelés szükségességét és erről az érintettet írásban értesíti, amennyiben a további adatkezeléshez szükség van az érintett hozzájárulásához, azt bekéri az érintettől. Amennyiben a megkeresésre az érintett nem válaszol, vagy a hozzájárulását megtagadja, a Vállalkozó/koordinátor törli az adatot.


A VÁLLALKOZÓ HONLAPJAIVAL, KÖZÖSSÉGI OLDALAIVAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEK

A Vállalkozó/koordinátor az üzemeltetett honlapjain alkalmaz rövid adatfájlokat, sütiket (cookie), amelyeket a honlapjai a felhasználók számítógépén helyez el. A sütik használatáról a Vállalkozó/koordinátor honlapján tájékoztatást ad és azokat csak a látogatók kifejezett hozzájárulása esetén telepíti azok számítógépére.

A Honlapon szereplő Kapcsolati űrlap kitöltéséhez fűződő adatkezelés:
A kezelt adatok köre:
• az érdeklődő személy neve,
• e-mail címe,
• az üzenetben megadott személyes adatok.
Az adatkezelés célja: a feltett kérdésre történő válaszadás.
Az adatkezelés jogi alapja: az érintett személy kifejezett és önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés címzettjei: a Vállalkozó/koordinátor
Az adatkezelés időtartama: a feltett kérdés végleges megválaszolásáig.

A Vállalkozó/koordinátor tevékenységének megismertetése, népszerűsítése, illetve szakmai tevékenységének elősegítése érdekében jelen van a Facebookon. Az oldal látogatói által ott közzétett személyes adatokat a Vállalkozó/koordinátor nem kezeli. A látogatókra a közösségi oldal Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei vonatkoznak.
Jogellenes vagy sértő tartalom közlése esetén a Vállalkozó/koordinátor előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül kizárhatja a látogatót az oldalról, illetve törölheti a bejegyzését.
A Vállalkozó/koordinátor nem felel a közösségi oldal felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Vállalkozó/koordinátor továbbá nem felel semmilyen a közösségi oldal működéséből eredő hibáért, üzemzavarért, illetve a rendszer működéséből eredő problémáért.

esküvői smink akció